Privatumo politika

Administratorius  ir jo kontaktinė informacija

SIA IT Sales (toliau - IT Sales) kontaktinė informacija su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais yra: [email protected] Naudodami šią kontaktinę informaciją arba susisiekę IT Sales juridiniu adresu, galite užduoti klausimą apie tvarkymą asmens duomenų.

Dokumento taikymo sritis

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta. Čia pateikiami asmens duomenų apibrėžimai, paaiškinimai ir kategorijos.

Privatumo politika taikoma siekiant užtikrinti privatumo ir asmens duomenų apsaugą, susijusią su:

 • fiziniams asmenims - klientams, abonentams ir kitiems IT pardavimo paslaugų naudotojams (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus), taip pat tretiesiems asmenims, kurie, teikdami paslaugas fiziniam asmeniui (abonentui, klientui, vartotojui), gauna arba perduoti bet kokią informaciją IT Sales (įskaitant kontaktinius asmenis, mokėtojus ir pan.);
 • IT Prekyba parduotuvių, biurų ir kitų patalpų, įskaitant tas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, lankytojams;
 • IT Sales prižiūrimų svetainių ir mobiliųjų programėlių lankytojams bei skambinantiems IT Sales kontaktų centro telefonais (toliau – Klientai).

IT Sales rūpinasi Kliento privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Kliento teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius teisės aktus – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos. fiziniams asmenims dėl asmens duomenų tvarkymo ir tokio laisvo duomenų judėjimo (Reglamentas) bei kiti taikomi įstatymai privatumo ir duomenų tvarkymo srityje.

Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokioje formoje ir/ar aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (IT Pardavimų svetainėje, mobiliosiose programėlėse, savitarnos portale, popieriniu formatu ar telefonu) ir kokiose įmonės sistemose ar telefonu popieriaus formatu, jis apdorojamas.

Dėl konkrečių duomenų tvarkymo rūšių (pvz., slapukų apdorojimo ir kt.), gali būti nustatomos aplinka, tikslai, papildomos, konkrečios taisyklės, apie kurias Klientas yra informuojamas tuo metu, kai pateikia atitinkamus duomenis IT pardavimui.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 • IT Sales tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
 • už paslaugų teikimą ir prekių pardavimą;
 • nustatyti kliento tapatybę, parengti, sudaryti ir įrodyti sutarties sudarymo faktą;
 • už prekių pristatymą ir įrengimą bei paslaugų teikimą (sutartinių įsipareigojimų vykdymui);
 • užtikrinti/palaikyti paslaugų veikimą;
 • įsipareigojimų įvykdymo garantijos, prekių ir paslaugų tobulinimas, naujų prekių ir paslaugų kūrimas, naudojimosi paslauga skatinimas, skatinimas ir platinimas;
 • už klientų aptarnavimą, už pareiškimų ir prieštaravimų svarstymą ir apdorojimą;
 • klientų išlaikymui, lojalumo ugdymui, pasitenkinimo matavimui;
 • atsiskaitymų administravimui;
 • kreditingumo vertinimui, kredito stebėjimui;
 • skolų išieškojimui ir išieškojimui;
 • interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių priežiūrai ir tobulinimui, verslo planavimui ir analitikai: statistikai ir verslo analizei;
 • planavimui ir apskaitai;
 • efektyvumui išmatuoti;
 • duomenų kokybės užtikrinimui;
 • rinkos ir viešosios nuomonės tyrimams atlikti;
 • už ataskaitų rengimą;
 • klientų apklausoms atlikti;
 • rizikos valdymo veikloje;
 • informacijos, informacinių sistemų ir įmonės saugumo užtikrinimui
 • už informacijos teikimą valstybės valdymo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išorės norminių aktų nustatytais atvejais ir apimtimi;
 • kitiems konkretiems tikslams, apie kuriuos Klientas yra informuojamas tuo metu, kai jis pateikia atitinkamus duomenis IT Sales.


Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

IT Sales tvarko Kliento asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

už sutarties sudarymą ir vykdymą - Užsakovo pageidavimu sudaryti sutartį ir užtikrinti jos vykdymą;

už norminių aktų vykdymą - vykdyti IT pardavimo privalomuose išoriniuose norminiuose aktuose nurodytą pareigą;

pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą;

esant teisėtiems interesams - realizuoti teisėtus IT Sales interesus, kylančius iš IT Sales ir Kliento įsipareigojimų arba sudarytos sutarties ar įstatymo;

užtikrinti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus – užtikrinti IT Pardavimų darbuotojų, klientų ir lankytojų fizinę ir turtinę saugą.


Teisėti IT pardavimo interesai yra šie:

 • vykdyti komercinę veiklą;
 • teikti elektroninių ryšių paslaugas;
 • prieš sudarant sutartį patikrinti Kliento tapatybę;
 • užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • užkirsti kelią nepagrįstai finansinei rizikai Jūsų komercinei veiklai (įskaitant kredito rizikos vertinimo atlikimą prieš parduodant prekes ir paslaugas bei sutarties vykdymo metu);
 • saugoti Klientų prašymus ir pareiškimus dėl prekių pirkimo ir paslaugų teikimo, kitas paraiškas ir pareiškimus, pastabas apie juos, įskaitant ir raštu ar žodžiu, skambinant į skambučių centrus, interneto svetainėse ir savitarnos portale;
 • derinti su Klientu paslaugų teikimo, priežiūros, atsiskaitymų niuansus, kad būtų galima stebėti klientų aptarnavimo kokybę;
 • tartis  su Klientu, kad būtų organizuotas sutartinių įsipareigojimų už paslaugą vykdymas;
 • analizuoti IT pardavimo svetainių ir mobiliųjų aplikacijų veikimą, kurti ir įgyvendinti jų   atnaujinimus
 • tvarkyti Kliento paskyrą IT pardavimo svetainėse ir mobiliosiose programose;
 • segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui;
 • projektuoti ir kurti produktus ir paslaugas;
 • reklamuoti savo produktus ir paslaugas;
 • siųsti kitas ataskaitas apie sutarties eigą ir su sutartimi susijusius įvykius bei vykdyti klientų apklausas apie produktus ir paslaugas
 • teikti ir plėtoti elektroninių ryšių tinklus;
 • kontroliuoti ryšių tinklo veikimą, siekiant nustatyti ir užkirsti kelią techninėms problemoms, taip pat neteisėtai veiklai;
 • užkirsti kelią sukčiavimui;
 • teikti įmonės valdymą, finansinę ir komercinę apskaitą bei analitiką
 • užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus;
 • užtikrinti operatyvų paslaugų teikimą, prekių pardavimą ir pristatymą;
 • užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę;
 • administruoti mokėjimus
 • tvarkyti pradelstus mokėjimus
 • kreiptisį valstybės administracines ir operatyvines institucijas bei teismus, kad apgintų savo teisėtus interesus;
 • informuoti visuomenę apie savo veiklą.


Asmeniniu duomenų tvarkymas

IT Sales apdoroja Klientų duomenis naudojant šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdamas į esamas konfidencialumo rizikas ir pagrįstus IT Sales turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

IT Sales gali naudoti automatizuotą sprendimų priėmimą sistemą

Apie tokius veiksmus Klientas informuojamas atskirai, 

Klientas teisės aktų nustatyta tvarka gali prieštarauti automatizuotam sprendimų priėmimui, tačiau žinodamas, kad tam tikrais atvejais tai gali apriboti Kliento teisę pasinaudoti tam tikromis jam potencialiai prieinamomis galimybėmis (pavyzdžiui, gauti komercinius pasiūlymus).

Automatizuotas sprendimų  priėmimas, sukeliančių Klientui teisines pasekmes (pavyzdžiui, Kliento prašymo patvirtinimas arba atmetimas), gali būti atliekamas tik sudarant arba vykdant sutartį tarp IT Sales ir Kliento, remiantis  Kliento sutikimu. arba išorės teisės aktų nustatytais atvejais.

Siekdama užtikrinti kokybišką ir greitą įsipareigojimų pagal su Klientu sudarytą sutartį įvykdymą, IT Sales gali įgalioti IT Sales grupės įmones ir jos verslo partnerius atlikti individualius prekių pristatymus ar paslaugų teikimo veiksmus, pavyzdžiui, paslaugų organizavimo, sąskaitų faktūrų išsiuntimo .

Jeigu vykdydamos šias užduotis IT Sales grupės įmonės ar verslo partneriai tvarko IT Sales turimus Kliento asmens duomenis, tai atitinkamos IT Sales grupės įmonės ar verslo partneriai laikomi IT pardavimo operatoriais . o IT Sales turi teisę perduoti IT grupės įmonėms Pardavimų ar verslo partnerių Kliento asmens duomenys reikalingi šiems veiksmams atlikti tiek, kiek būtina šiems veiksmams atlikti.

IT Sales verslo partneriai ir IT Sales grupės įmonės (turinčios asmens duomenų tvarkytojo statusą) užtikrins asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų laikymąsi pagal IT pardavimo ir teisės aktų 

Asmens duomenų apsauga IT Sales saugo Kliento duomenis, naudodamasi šiuolaikinių technologijų galimybėmis, atsižvelgdama į esamas konfidencialumo rizikas ir pagrįstus IT Sales turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

IT Sales trečiosioms šalims neatskleidžia Klientų asmens duomenų ar jokios informacijos, gautos teikiant paslaugą ir sutarties galiojimą, įskaitant informaciją apie gautas elektroninių ryšių paslaugas, turinį ar kitas paslaugas.


Trečiųjų šalių subjektų prieiga prie asmens duomenų

Tam tikrais atvejais, laikantis reglamentų reikalavimų, IT Sales asmens duomenis pasiekia trečiosiose šalyse (tai yra šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei) esantys kūrėjai ar paslaugų teikėjai (reglamento kontekste). - išsiuntimas į trečiąsias šalis) statuso duomenų tvarkytojas (operatorius).


Asmens duomenų saugojimo trukmė

IT Sales saugo ir tvarko asmens duomenis, jei bent  vienas iš šių kriterijų atitinka

 • Sudarant ir vykdant sutartį - sudaryti sutartį pagal Kliento užklausą ir užtikrinti jos vykdymą;
 • Įvykdant teisės aktų reikalavimus - vykdyti įpareigojimus, nustatytus privalomuose išoriniuose IT pardavimo teisės aktuose;
 • Vadovaujantis Kliento sutikimu - duomenų subjekto sutikimu;
 • Vadovaujantis teisėtais interesais - įgyvendinti IT Sales teisėtus interesus, kylančius iš įsipareigojimų, kurie egzistuoja tarp IT Sales ir Kliento, sudarytos sutarties arba teisės akto;
 • Siekiant užtikrinti asmens ar kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus - užtikrinti fizinį ir turtinį asmenų, klientų ir lankytojų, kurie yra samdomi IT Sales, saugumą.

Po aplinkybių, paminėtų šiame punkte, baigiantis, Kliento asmens duomenys yra ištrinami.

Auditų įrašai saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo jų vykdymo pagal nustatytus teisės aktus.

Kliento pokalbio dėl paslaugos teikimo, administravimo ir apskaitos, pagrįsto IT Sales teisėtais interesais, įrašas saugomas 6 (šešis) mėnesius nuo pokalbio įrašo dienos ir po to yra ištrinamas.


Prieiga prie asmens duomenų ir kitos Kliento teisės

 • Klientas turi teisę gauti informaciją, nustatytą teisės aktais, susijusią su jo duomenų tvarkymu.
 • Didžioji dalis Kliento informacijos jau yra patalpinta savitarnos portale https://intop.lt/lt/profile ir IT pardavimo svetainėse bei programose, kuriomis Klientas naudojasi IT pardavimo paslaugoms gauti ir kur Klientas gali patikrinti jos teisingumą. savo duomenis ir prireikus juos tvarkyti, įskaitant keitimą.
 • Pagal teisės aktus Klientas turi teisę pareikalauti, kad IT Sales suteiktų prieigą prie jo asmens duomenų, taip pat reikalauti, kad IT Sales papildytų, ištaisytų arba ištrintų juos, arba apribotų jų tvarkymą, arba prieštarautų jų tvarkymui (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, vykdomą pagal IT Sales teisėtus interesus), taip pat turi teisę į duomenų perkėlima.
 • Ši teisė gali būti taikoma tol, kol duomenų tvarkymas nėra privalomas SIA IT Sales, vykdomas pagal galiojančius teisės aktus ir atliekamas visuomenės interesams 
 • Gavęs Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo, IT Sales patikrina Kliento tapatybę, įvertina prašymą ir jį vykdo, vadovaudamasis teisės aktais.
 • IT Sales siunčia atsakymą Klientui paštu į nurodytą kontaktinį adresą rekomenduojamu siuntiniu arba savarankiško aptarnavimo portale https://intop.lt/lt/profile, atsižvelgiant į Kliento nurodytą atsakymo gavimo būdą.
 • IT Sales užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai būtų laikomasi, atsižvelgiant į teisės aktus, ir, jei Klientas turi prieštaravimų, imasi tinkamų priemonių jų išsiaiškinimui.
 • Tačiau, jei tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į valdžios instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.


Kliento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir jo atšaukimo teisė

Klientas gali duoti sutikimą, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kurių teisinis pagrindas yra sutikimas (pvz., duomenų apie naudojimosi paslaugomis įpročių analizė, individualiai parengta reklama ir kt.),

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo taip, kaip jis buvo pateiktas, t.y. rašant į IT Sales kontaktų centrą adresu [email protected]. Tokiu atveju toliau tvarkyti duomenys, grindžiami anksčiau suteiktu sutikimu, konkrečiais tikslais nebebus tvarkomi.

Ryšys su Klientu

IT Sales palaiko ryšį su Klientu, naudodama Kliento nurodytą kontaktinę informaciją (telefonas, elektroninis paštas, pašto adresas).

Ryšys, susijęs su IT Sales sutartinių įsipareigojimų vykdymu, vykdomas pagal sudarytą sutartį (pvz., sutarimo dėl paslaugų pristatymo ar gedimų šalinimo laiko, sąskaitų informacija, planuojamais darbais, ryšio sutrikimais, paslaugų pakeitimais ir kt.).


Komerciniai pranešimai

Komunikacijos tema dėl komercinių pranešimų apie IT Sales paslaugas ir/arba trečiųjų asmenų paslaugas, taip pat kitų pranešimų, tiesiogiai nesusijusių su sutartinių paslaugų teikimu (pvz., klientų apklausos), IT Sales vykdo atsižvelgdama į nustatytus išorinius teisės aktus arba gavus Kliento sutikimą.

Komunikacija, įskaitant komercinių pranešimų temas, IT Sales gali naudoti ir automatinių skambučių įrangą.

Klientas gali duoti sutikimą gauti komercinius pranešimus iš IT pardavimo ir/ar verslo partnerių:

 • Prisijungęs prie portalo www.intop.lt
 • Užpildę IT Sales paslaugų užsakymo formas
 • Portalo/programėlių IT Sales sąsajose
 • Kitose interneto svetainėse (pvz., prenumeruojant naujienas registracijos formose).

Šis Kliento sutikimas gauti komercinius pranešimus išlieka galiojantis iki jo atšaukimo (įskaitant laikotarpį po sutarties dėl paslaugų nutraukimo).

Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti tolesnius komercinius pranešimus vienu iš šių būdų:

IT Sales nutrauks komercinių pranešimų siuntimą, kai gaus Kliento užklausą.

Užklausos tvarkymo trukmė priklauso nuo techninių galimybių ir gali trukti iki septynių parų.

IT Sales interneto svetainės gali naudoti slapukus (cookies).

IT Sales interneto svetainėse gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines, kurios turi savo asmens duomenų naudojimo ir apsaugos taisykles, už kurias IT Sales neprisiima atsakomybės.


Kiti nuostatai

IT Sales turi teisę atlikti pakeitimus Konfidencialumo politikoje, suteikiant Klientui prieigą prie jos naujausios versijos jo vartotojo profilyje, taip pat paskelbiant ją svetainėje www.intop.lt. Ši Konfidencialumo politikos redakcija įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d., pakeisdama bet kokias ankstesnias patvirtintas Konfidencialumo politikos redakcijas.

Top